Od roku 1918 do roku 1938

11.03.2023

 Vznik republiky přijali hasiči s nadšením. Na první valné hromadě 9. 3. 1919 uctili památku padlých ve válce a bylo věnová­no 30 korun ve prospěch vdov a sirotků padlých hasičů. Starostou byl znovu zvolen Josef Koza, náčelníkem František Homolka, jedna­telem K. Fajmon, pokladníkem Fr. Mašík. Sbor měl peněžní majetek 1041,95 korun (z toho bylo 100 K podíl v Hasičské pojišťovně. Po­čet členů poklesl, protože někteří narukovali do armády. Pohybo­val se od 40 po 56. Pilně se cvičilo, ale veřejné cvičení se us­kutečnilo až v r. 1921.

Pozvánka na hasičské cvičení - dvacátá léta
Pozvánka na hasičské cvičení - dvacátá léta

V tom roce také vzrostl počet členů o 13. V letních měsících se konaly pož. hlídky.

Cvičení s nářadím připomínalo cvičení Sokola
Cvičení s nářadím připomínalo cvičení Sokola

V roce 1922 sbor pojistil u Hasičské pojišťovny dva koně používané při převozech stříkačky. Byla také založena samaritánská stráž .Její členové spolu s ostatními členy byli proškolováni místním lékařem (12 učebních hodin) a spolupracovali se společností Českého červeného kříže. Hasičská cvičení byla každoročně a ukončovala se taneční zábavou v přírodě - výletem. Zástupci sboru se také zúčastňovali akcí Vilímovy župy a okrskových (Jimramov byl okrsek), schůzí, cvičení konaných v okolních obcích, 4 členové se zúčastnili hasič­ského sjezdu v Brně. Větší cvičení bylo v Jimramově v r. 1923 po převzetí zmodernizované stříkačky. V době, kdy se prováděla regu­lace řeky Svratky, hasiči předkládali obci návrhy a požadavky, aby byl zajištěn přístup k řece.

Župní cvičení
Župní cvičení

V roce 1922 v Jimramově zemřel starosta novoměstské župy, člen výboru Ústřední jednoty hasičské a spoluzakladatel Hasičské pojišťovny František Vilím. Byl pocho­ván na jimramovském hřbitově a pohřbu se zúčastnili přední funk­cionáři HJ, zástupci státní správy a přes 900 hasičů z místa a blízkého i vzdálenějšího okolí. I po úmrtí řadových členů se hasiči společně zúčastňovali pohřbů. Chudším vdovám byly poskyto­vány podpory z podpůrného fondu pojišťovny. Hasiči si také kladli za čest být při různých slavnostních akcích. Na Bílou sobotu v poledne stávala čestná stráž samaritské stráže u pomníku pad­lých ve světové válce, společně pochodovali v průvodu při osla­vách 28. října, část hasičů se zúčastňovala průvodu Božího těla, na opentleném voze se jezdilo na výlety v okolních sborech. 17. června 1928 byla delegace hasičů na uvítání prezidenta Masaryka v Novém Městě na Moravě. Důstojně sbor oslavil 50. výročí založe­ní v r. 1924 (lampionový průvod, účast na službách božích, pop­lachové cvičení, slavnostní valná hromada, výlet na Střelnici). Hasiči byli i podporovateli kulturních akcí. Spolupracovali s ochotnickým spolkem, v r. 1929 se zúčastnili otevření Tylova domu v Poličce. Zajímavé je také přistoupení sboru za člena Sdru­žení přátel kinematografie v Jimramově (se stokorunovým podílem) v roce 1923

Na svoji činnost sbor vydělával výtěžky z výletů a plesů, z poplatků za hlídky při kulturních akcích v sokolovně a ze sbí­rek v obci. Hasiči také navštěvovali spoluobčany koncem roku a prodávali hasičské kalendáře (1938).

Výzbroj: V roce 1923 byla zmotorizována za 20 tisíc K ruční stříkačka.

Zmotorizovaná ruční stříkačka "kombinačka" (1932)
Zmotorizovaná ruční stříkačka "kombinačka" (1932)

První motorová stříkačka byla koupena v roce 1930 od fy Stratílek z Vysokého Mýta (šestiválec o síle 45 HP) za 54 tisíc korun.

V ro­ce 1934 bylo z prostředků sboru koupeno osobní auto Astro Daimler za 12072 koruny (i s dopravou z Prahy). Po havárii bylo auto v roce 1938 přestavěno na krásné hasičské auto s 10 sedadly pro mužstvo a držáky na hadice. Bylo chloubou sboru až do roku 1959. Technika a výstroj byla uložena ve dvou zbrojnicích - dolní (u Koruny) a horní (za zámkem). Dolní byla nevyhovující a byla později nahrazena místností ve dvoře radnice. Protože v zimě byla horní zbrojnice velmi chladná garážovala motorová stříkačka v sousedním domě u Svobodů.

Austro Daimler
Austro Daimler

Požáry: 1921 - požár stolárny v Jimramově a požár domku

1922 - požár horního mlýna

1923 - požár dolní ulice ( 7 domů)

Požár v Dolní ulici 1923
Požár v Dolní ulici 1923
Požár v Dolní ulici 1923
Požár v Dolní ulici 1923

1925 - rod. domek

1926 - požár evang. školy

1929 - požár katol. školy

V okolí: Jimr. Pavlovice (1928), Sedliště (1928), Německé (1929), Ubušín (1930 a 1937), Nový Jimramov (1931 a 1937), v Unčíně (1931 a 1932), Javorku (1934, 1936), Roženecké Paseky (1936),Borovnici(1927, 1934 a 1937), Dalečín (1937), V roce 1938 museli hasiči pomáhat při odstraňování následků povodně.

Funkcionáři:

Starostové: Josef Koza do r. 1926, František Homolka 1926 - 1939

Náčelníci: František Homolka do r. 1926, Emil Koza 1926 - 1929, Hugo Antes 1929 - 1930, František Poláček 1930 - 31, František J. Rybář 1931, František Poláček 1931 - 1932, František J. Rybář 1932 - 1939

Jednatelé: Karel Fajmon, Jaroslav Karas, Emanuel Hanačík.