Přehled

Výchova mladých hasičů má v našem sboru dlouholetou tradici sahající mnoho desítek let zpět.  V současné době vede kroužek mladých hasičů kolektiv ve složení Jiří Černý, Johana Raaschová a Jiří Moravec.

Kroužek vychovává své nástupce v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a rozvíjí tvůrčí myšlení dětí.  Děti si odnesou z kroužku informace, které jim pomohou se zachovat v různých krizových situacích. Kroužek dětem přinese pohled do problematiky IZS.  

Kolektiv mladých hasičů se věnuje především tréninkům požárních disciplín, účasti na soutěžích, ale také různým dalším volnočasovým aktivitám. 

Mladý hasič

Mladým hasičem se může stát chlapec nebo děvče ve věku od 3 do 18 let, souhlasí-li s jeho členstvím zákonný zástupce a dané SDH.

Mladý hasič je řádným členem SH ČMS.

Podmínky pro členství

Podmínky pro členství v kolektivu mladých hasičů:

a) odevzdaná přihláška zájemce s podpisem zákonného zástupce

b) rozhodnutí výboru SDH

c) doporučuje se složení slibu ve znění: "Slibuji na svou čest, že budu plnit a ctít zásady a cíle mladých hasičů"

Důkazem členství mladých hasičů je:

a) registrace v evidenčním listu kolektivu MH vedeným a řádně registrovaným v SDH a na OSH

b) členský průkaz

Práva a povinnosti mladých hasičů

Mladý hasič je oprávněn:

a) přiměřeně svému věku osobně se podílet na činnosti sdružení, zvlášť činnosti kolektivu mladých hasičů; jednání tohoto kolektivu se zúčastňuje s rozhodujícím hlasem

b) nosit stejnokroj

c) být přítomen jednání valné hromady sboru s hlasem poradním

Mladý hasič je povinen:

a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení

b) přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popř. kolektivu mladých hasičů

c) usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností

d) chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení

e) řídit se a respektovat pokyny vedoucího a instruktora

Zánik členství

a) písemným prohlášením (oznámením) člena, že vystupuje ze sdružení

b) rozhodnutím výboru SDH pro neplacení členských příspěvků

c) vyloučením

d) úmrtím

Cíle při práci s mladými hasiči a zásady mladých hasičů

Cíle při práci s mladými hasiči:

a) efektivní vyplnění volného času prostřednictvím organizované činnosti v rámci občanského sdružení pro děti a mládež

b) ochrana před rizikovými projevy chování - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita, drogová závislost, alkoholismus a další

c) seznamovat mladé hasiče s hlavními zásadami preventivně výchovné práce v oblasti požární ochrany

d) vést mladé hasiče k rozšiřování získaných vědomostí mezi ostatní mládež

e) spolupracovat s ostatními mládežnickými sdruženími a organizacemi, státními a samosprávními či výchovnými institucemi

f) vést mladé hasiče k vlastenectví, poznávání a ochraně přírody, sebevzdělávání, kamarádství, kooperaci s ostatními a participaci k mezinárodní spolupráci

g) uceleným systémem školení a vzdělávání vychovávat vedoucí a instruktory

h) sdružovat podněty pro práci mladých hasičů a zastupovat jejich zájmy

Zásady mladých hasičů:

a) být čestným, ukázněným a kamarádským, aktivně pracovat v kolektivu mladých hasičů, spolurozhodovat o jeho činnosti a pomáhat tam, kde je to zapotřebí

b) soustavně pečovat o své zdraví a celoroční systematickou činností zvyšovat svou fyzickou i psychickou kondici, ověřovat ji prostřednictvím soutěží

c) prohlubovat si své znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany

d) poznávat a chránit přírodu, poznávat historii naší vlasti a historii hasičského hnutí, rozvíjet mezinárodní spolupráci

Kolektiv mladých hasičů

Kolektiv mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů tvoří ve ku od 3 do 18 let, kteří se člení do jednotlivých družstev (v každém SDH působí tedy jen jeden kolektiv).

Kolektiv vzniká registrací u příslušného OSH.

Děti ve věku od 3 do 6 let jsou zařazeny v kategorii přípravka.

Mladí hasiči ve věku od 6 do 11 let jsou zařazeni v kategorii mladší.

Mladí hasiči ve věku od 11 do 15 let jsou zařazeni v kategorii starší.

Mladí hasiči ve věku od 13 do 18 let se nazývají dorostenci a dorostenky.

Kolektiv mladých hasičů SDH je členěn na:

a) přípravku

b) družstva mladších hasičů - s počtem minimálně 5 členů

c) družstva starších hasičů - s počtem minimálně 5 členů

d) dorostenecká družstva (dorostenci, dorostenky, smíšená) - s počtem minimálně 7 členů

e) jednotlivci dorostenci

f) jednotlivci dorostenky

Počet družstev v kolektivu je libovolný, záleží na celkovém počtu členů kolektivu a na minimálním stanoveném počtu členů v družstvu (viz. Směrnice hry Plamen respektive rozhodnutí OORM).

Je-li ve SDH ustanoveno pouze jedno družstvo, je považováno za kolektiv. V rámci statistických údajů se v tomto případě uvádí: počet kolektivů 1, počet družstev 1.

Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nepovyšuj se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.