Historie SDH

Sbor dobrovolných hasičů byl v Jimramově založen v roce 1875. Právoplatně byl uveden v činnost dne 15. července 1875 složením slibu jeho členů a stvrzením podpisy 54 členů činných a 37 členů přispívajících. Prvním starostou byl František Mašík, purkmistr Jimramova, velitelem Josef Pavelka, důchodní na hraběcím velkostatku. Sbor je třetím nejstarším v okrese Žďár nad Sázavou.

S úctou si připomeňme činnost naplněnou úsilím a nezištnou prací několika generací. Jsme vděční zakladatelům sboru a všem pokračovatelům v tomto hasičském úsilí. V čele sboru se od založení vystřídali tito další starostové a předsedové: Adolf Ženatý, Josef Koza, František Homolka, František J. Rybář, František Samek, Alois Peňáz, František Svoboda, Jiří Semerád, Bohumil Neděla, Ladislav Kafka. Velitelů bylo více: po Josefu Pavelkovi Jan Bukáček, Karel Jelínek, Josef Koza, Karel Bukáček, Jan Sklenář, Augustin Freisleben, František Homolka, Emil Koza, Hugo Antes, František Poláček, Karel Antes, Alois Peňáz, Karel Šindler, Antonín Bradáč, Zdeněk Bureš a Jiří Just. 

Členové sboru 2019
Členové sboru 2019

Tak, jako v mnoha dalších místech, se i v Jimramově ochrana proti požárům organizovala už před založením Sboru dobrovolných hasičů. Obyvatelstvo muselo dbát nařízení vydaného císařem Jose­fem II. 24. ledna 1787. Roku 1800 z podnětu hraběte Antonína Belc­redi byla zakoupena v Brně přenosná stříkačka na ruční pohon. Fi­nančně se na zakoupení rovným...

Popud k založení sboru dobrovolných hasičů dalo v Jimramově obecní zastupitelstvo za purkmistra Františka Mašíka už v únoru 1974. Stanovy sboru a jeho činnost byly potvrzeny c.k. místodrži­telstvím dne 24. června 1875 pod č. j. 14445. Sbor byl uveden právoplatně v činnost dne 15. července 1875 složením slibu hasič­stva, který byl stvrzen podpisy...

Vznik republiky přijali hasiči s nadšením. Na první valné hromadě 9. 3. 1919 uctili památku padlých ve válce a bylo věnová­no 30 korun ve prospěch vdov a sirotků padlých hasičů. Starostou byl znovu zvolen Josef Koza, náčelníkem František Homolka, jedna­telem K. Fajmon, pokladníkem Fr. Mašík. Sbor měl peněžní majetek 1041,95 korun (z toho bylo 100 K...

Za protektorátu mohl Sbor dobrovolných hasičů pracovat. Jako jeden z mála spolků byl povolen, protože si Němci byli vědomi dů­ležitosti požární ochrany. Sbor byl však pod kontrolou protekto­rátních úřadů. Bylo bedlivě střeženo, aby k hasičům nepřecházeli hromadně členové ze zakázaných spolků. Nábor členů musel být po­volen úřady. Hasičská technika...

Po osvobození se činnost hasičského sboru rozvíjela jen zvolna. Muži práce schopní měli pracovní povinnosti nařízené MNV při odklízení válečného materiálu a techniky, kterého v Jimramově zanechala ustupující německá armáda velké množství. Byla také pracovní povinnost při pomoci místní posádce Rudé armády. Pohoto­vost hasičů se však udržovala a také...

V roce 1960 se po územní reorganizaci Jimramov vrátil na Mo­ravu. Byl přiřazen k okresu Žďár nad Sázavou. Požárníci začali usilovat o výstavbu nové požární zbrojnice. V roce 1961 se přání začalo uskutečňovat - stavba byla povolena. Členové svépomocí (akce Z) vybudovali novou zbrojnici s dvěma boxy pro vozidla a stříkačky, skladem pohonných hmot,...

Po ustavení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 1990 se sbor připojil k závěrům jeho mimořádného sjezdu a přijal název Sbor dobrovolných hasičů v Jimramově. Když byla v roce 1991 v Brně mezinárodní výstava PYROS, navázal sbor kontakt se sborem dobrovolných hasičů z Gross- St. Florian z jižního Rakous­ka a pozval jejich delegaci k návštěvě...

Po roce 2000

11.03.2023

Hasiči celé republiky si v roce 2004 připomínali 140. výročí prvního českého hasičského sboru v Klatovech. Na slavnosti ve Žďáru n. S. převzal starosta okrsku bratr Šindler pamětní medaili. Na výroční schůzi tyto medaile převzalo několik dalších členů našeho sboru. Sbor jako celek byl k tomuto výročí vyznamenán čestnou stuhou k praporu a pamětní...