Od roku 1938 do roku 1945

11.03.2023

 Za protektorátu mohl Sbor dobrovolných hasičů pracovat. Jako jeden z mála spolků byl povolen, protože si Němci byli vědomi dů­ležitosti požární ochrany. Sbor byl však pod kontrolou protekto­rátních úřadů. Bylo bedlivě střeženo, aby k hasičům nepřecházeli hromadně členové ze zakázaných spolků. Nábor členů musel být po­volen úřady. Hasičská technika nestačila nárokům požární ochrany. Členové sboru se snažili získat potřebné finance sbírkami v obci i okolí, pomocí příspěvků pojišťoven a záložen a pořádáním plesů, které při splnění přísných podmínek úřady povolily. V roce 1940 byla zakoupena motorová stříkačka o výkonu 1400 l za minutu od firmy Smejkal Slatiňany za 28 777 protektorátních korun.

Stříkačka  Smejkal
Stříkačka Smejkal

Chybějí­cí peníze (20 tisíc korun) si sbor vypůjčil od místních spořite­len za záruky sdružení "Sousedských lesů". Znovu se pořádala sbírka v obci a rozesílaly se fotografie nové techniky se žádost­mi o příspěvek, aby se dluh mohl splatit. Po zakoupení byla také opravena požární zbrojnice tak, aby mohly v ní být garážovány mo­torové stříkačky i v zimě. Materiál se získal od místních podni­katelů. I ve válečných letech měl sbor samaritánskou službu (3 muži a 2 ženy). V roce 1942 byla činnost spolku omezena, přešla zcela pod řízení obce, majetek byl předán obci. Byl nařízen nábor mladých mužů na doplnění členů hasičské jednoty, cvičení a škole­ní byla povinná pod pohrůžkou nahlášení na okres a kontrolována četnictvem. Tato nařízení nebyla zcela dodržována, ale k žádným udáním nedocházelo. Od roku 1941 byly povinné hasičské hlídky ve dne i v noci (ve dne 1, v noci 2 muži). V roce 1943 přijel na kontrolu hasičské jednoty - v té době byl v Jimramově zřízen okr­sek (č. 17) - Kreisbanddirektor Jelinek z Jihlavy, při kterém mu­seli hasiči nastoupit k přehlídce.

Nástup hasičů před zbrojnicí za zámkem při kontrole v r. 1943
Nástup hasičů před zbrojnicí za zámkem při kontrole v r. 1943
Nástup hasičů před zbrojnicí za zámkem při kontrole v r. 1943
Nástup hasičů před zbrojnicí za zámkem při kontrole v r. 1943
Cvičení u lomu pod Jimramovem
Cvičení u lomu pod Jimramovem
Cvičení u lomu pod Jimramovem
Cvičení u lomu pod Jimramovem

Od roku 1942 se už nekonaly valné hromady a také nejsou žádné zápisy o činnosti.

V posledních dnech války na výzvu rozhlasu se místní občané připojili k ozbrojenému povstání. V jimramovském povstání spolu s dalšími 3 občany zahynul i jeden člen hasičského sboru: bratr Josef Pala. Jeho jméno je vyryto do pamětního obelisku na jimra­movském náměstí.

Počet členů sboru se pohyboval kolem 50.

V tomto období hasiči zasahovali i při velkých požárech v Jimramově a okolí.

28. 4. 1939 - v Sedlištích (dvoukolová motorová stříkačka si úspěšně vedla - stroj šel 3 a půl hodiny, spotřeboval 50 l benzínu ). Byla uchráněna továrna p. Cahy.

5. 8. 1940 - požár tírny lnu v Sedlištích,

17.2.1941 - požár sýpky velkostatku (býv. pivovar) - nerozšířil se na sousední objekty.

Požár sýpky velkostatku (sklad piva poličského pivovaru) 1941
Požár sýpky velkostatku (sklad piva poličského pivovaru) 1941

Koncem války měl sbor ve správě:

Ruční stříkačka z roku 1876, motorizovaná v r. 1923.

Berlovky z r. 1970.

Hasičské auto Astro Daimler na převoz osob a hadic a jako tahač stříkačky.

Stříkačka Stratílek (1930)

Stříkačka dvoukolová s motorem TATRA (1932).

Stříkačka Smejkal (1940)

Čerpací pumpa Raketa.

Funkcionáři:

V době okupace byl starostou sboru nadále F. J. Rybář, náčelníkem Karel Antes a jednatelem Emanuel Hanačík a K. Antes. Pokladníkem byl Emil Koza.