Od roku 1960 do roku 1989

11.03.2023

V roce 1960 se po územní reorganizaci Jimramov vrátil na Mo­ravu. Byl přiřazen k okresu Žďár nad Sázavou. Požárníci začali usilovat o výstavbu nové požární zbrojnice. V roce 1961 se přání začalo uskutečňovat - stavba byla povolena. Členové svépomocí (akce Z) vybudovali novou zbrojnici s dvěma boxy pro vozidla a stříkačky, skladem pohonných hmot, skladem výstroje a schůzovou místností. Slavnostně byla otevřena 12. srpna 1962. Při otevření se uskutečnila výstava pož. techniky, cvičení a taneční zábava. Kromě pravidelné hasičské práce (údržba techniky, školení, pre­ventivní prohlídky atd.) se sbor každoročně zúčastňoval okrskových soutěží pož. družstev mužů. K sušení hadic postavili požárníci v roce 1974 opět svépomocí kovový sušák.¨

Otevření nové zbrojnice - 1962
Otevření nové zbrojnice - 1962
Zbrojnice a technika v roce 1975
Zbrojnice a technika v roce 1975

V roce 1970 dostal sbor novou stříkačku PPS 12 s motorem Škoda v hodnotě 27000 Kčs a v roce 1971 převzal požární cisternu ŠKODA - CAS 16. K přepravě PPS 12 byl v roce 1975 zakoupen vyřa­zený vojenský automobil GAZ.

Okrsková soutěž kolem roku 1970
Okrsková soutěž kolem roku 1970
Okrsková soutěž kolem roku 1970
Okrsková soutěž kolem roku 1970

Významného uznání se dostalo sboru v roce 1973. Při příleži­tosti 5. mezinárodní soutěže pož. družstev v Brně byl vybrán k zajištění návštěvy soutěžního družstva Lucemburska. Hosté si prohlédli zbrojnici a místní textilní závod. Při besedě byly pře­dány hostům upomínkové dárky a účastníci setkání se navzájem sez­námili s podmínkami v jejich dobrovolné práci.

V roce 1975 oslavil sbor 100 let od svého založení. Oslavy proběhly za velké účasti požárníků ze širokého okolí a velkého zájmu občanů ve dnech 12. a 13. července 1975. K výročí byla vy­dána brožura a jubilejní odznaky. Byla uspořádána výstava doku­mentů a fotografií, výstava techniky od nejstarší po techniku no­vou. Ukázkového cvičení se zúčastnily sbory okrsku Jimramov. Ve­řejné požární útvary z Prahy a Brna předvedly ukázky hašení požá­ru prážkem, vůz na zjišťování radioaktivity, vysokozdvižnou plo­šinu a seskok do plachty.


1975 - oslavy stého výročí založení
1975 - oslavy stého výročí založení
1975 - oslavy stého výročí založení
1975 - oslavy stého výročí založení
1975 - oslavy stého výročí založení
1975 - oslavy stého výročí založení
1975 - oslavy stého výročí založení
1975 - oslavy stého výročí založení

V roce 1982 byla rozšířena zbrojnice přístavbou dalšího boxu pro cisternu. Stavba byla opět provedena svépomocí.

Zbrojnice s přistavěným boxem
Zbrojnice s přistavěným boxem

Jimramovští požárníci brigádami pomáhali při budování meto­dického centra a muzea pož. ochrany v Přibyslavi, za což dostali od FÚV ČSPO čestné uznání.

V roce 1978 byl založen kroužek mladých požárníků, který se od té doby zúčastňoval soutěže mladých požárníků Plamen. Nejlepší umístění - 1984 - 7. místo v okrese, 1986 - 1. místo v obvodě a 2. místo v okresním kole. V roce 1985 se mladí požárníci zúčas­tnili tábora mladých požárníků Českého ÚV ČSPO u rybníka Milavý v jižních Čechách.

Mladí požárníci v roce 1979
Mladí požárníci v roce 1979
Mladí požárníci v roce 1987 a nová Avia
Mladí požárníci v roce 1987 a nová Avia

V roce 1987 se zásluhou mladých členů podařilo získat pro práci ve sboru 8 žen. Vytvořily družstvo a v okrskové soutěži v požárním útoku v roce 1988 předčily družstva mužů. Ženy se obětavě zapojily do prací při zajišťování plesů, zábav a vý­ročních schůzí. Prostředky pro svoji činnost sbor získává pořádá­ním plesů, brigádami v ZD.

Okrsková soutěž v Jimramově v r. 1988
Okrsková soutěž v Jimramově v r. 1988

Oslavy 110. výročí proběhly 13. a 14. července 1985. Nebyly tak rozsáhlé jako před deseti lety, ale opět se vydařily. Při výstavce požární techniky bylo středem pozornosti nové pož. vo­zidlo TATRA 815 zapůjčené výrobcem KAROSA Polička. Závodní požár­ní útvar ADAST Polička provedl ukázku hašení pěnou.

Oslavy 110. výročí - výstavka techniky
Oslavy 110. výročí - výstavka techniky
Ukázka hašení pěnou
Ukázka hašení pěnou

Další novou techniku dostal sbor do výzbroje v prosinci roku 1985 - dopravní vozidlo AVIA 31 - DA 12.

Největším požárem, při kterém sbor v tomto období zasahoval byl požár evangelického kostela v Jimramově, který vznikl 16. července 1987, při dokončování oprav kostela. K požáru přijely sbory z Věcova, Sedlišť Ubušína a Trhonic, pomáhala cisterna JZD, ale nakonec musela zasáhnout i družstva VPÚ Žďár n. S., Bystřice n. P., N. Město na M., Báňské záchranné služba D. Rožínka, ZPÚ ADAST Polička. Žďárští požárníci použili i automobilový výsuvný žebřík a výsuvnou plošinu. Dále místní požárníci zasahovali při několika lesních požárech (v letech 1986 - 1988) v okolních le­sích, kde se velmi osvědčila CAS 16 a při havárii vojenského le­tadla u Strachujova. V roce 1965 pomáhali požárníci při likvido­vání následků povodně.

Požár evangelického kostela 16. 7. 1987
Požár evangelického kostela 16. 7. 1987
Požár evangelického kostela 16. 7. 1987
Požár evangelického kostela 16. 7. 1987

Funkcionáři: Předseda: František Svoboda do r. 1985, Jiří Semerád od r. 1985

Velitel: Antonín Bradáč 1960 -1965, Karel Šindler 1965 - 1985, Zdeněk Bureš od r. 1985

Jednatel: Zdeněk Veselý

Pokladníci: Bohuslav Pohořelý, Jar. Jun, Petr Brychta, Dobromila Vlčková.

František Svoboda a Karel Šindler byli členy OV ČSPO ve Žďáru n. S., Bohumil Freisleben členem FÚV ČSPO.