Od roku 1989 do roku 2000

11.03.2023

 Po ustavení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 1990 se sbor připojil k závěrům jeho mimořádného sjezdu a přijal název Sbor dobrovolných hasičů v Jimramově. Když byla v roce 1991 v Brně mezinárodní výstava PYROS, navázal sbor kontakt se sborem dobrovolných hasičů z Gross- St. Florian z jižního Rakous­ka a pozval jejich delegaci k návštěvě Jimramova. V přátelské be­sedě se její účastníci navzájem informovali o dobrovolné hasičské práci v obou zemích a navázali neformální přátelství. V roce 1992 byl zase náš sbor pozván na oslavy 100. výročí založení do Rakouska. Oslav v St. Florian se zúčastnilo 9 členů sboru. Účast­níci byli přijati jako nejlepší přátelé a mohli si prohlédnout veškeré vybavení sboru a seznámit se s organizací hasičů v Ra­kousku. Mohli posoudit, co našim hasičům chybí "při cestě do Ev­ropy".

Naše delegace v Gross- St. Florian
Naše delegace v Gross- St. Florian
Naše delegace v Gross- St. Florian
Naše delegace v Gross- St. Florian

V roce 1994 a 1995 byla provedena větší údržba zbrojnice (úp­rava fasády, nátěr oken a dveří, nová vrata, nápis na průčelí). Byl také opraven a nově natřen sušák hadic za zbrojnicí.

7. - 9. července 1995 se konaly v Jimramově oslavy 120. vý­ročí založení sboru. Za podpory sponzorů byla vydána brožurka o historii a současnosti sboru, byla uspřádána výstavka techniky a dokumentů a fotografií sboru. Na slavnostní valné hromadě byli vyznamenáni zasloužilí a aktivní členové sboru medailemi a čest­nými uznáními. Na této schůzi předal za přítomnosti okresních funkcionářů starosta Jimramova a jeho zástupce přítomným členům nový prapor Sboru.

Všichni členové jej hrdě přijali jako projev uznání dobrovolné práce a také jako příslib dobré spolupráce s obecním zastupitelstvem v budoucnosti. Sdružení Sousedské lesy navázalo na tradici svých předchůdců, kteří vždy věnovali požární ochraně velkou pozornost, a darovalo sboru na této schůzi ruční motorovou pilu. Slavnostního pochodu Jimramovem se zúčastnili ha­siči ze 16 okolních sborů a ozdobou byla skupina rakouských hasi­čů ze St. Florian, kteří opět přijali pozvání k návštěvě Jimramo­va. Slavnostní odpoledne bylo zpestřeno ukázkou hašení osobního automobilu po havárii s vyprošťováním a ukončena tradiční taneční veselicí.

120. výročí založení Nástup před radnicí (vlevo hosté z Rakouska)
120. výročí založení Nástup před radnicí (vlevo hosté z Rakouska)
Slavnostní pochod
Slavnostní pochod
 Starosta obce Jan Keller předává spolkový prapor
Starosta obce Jan Keller předává spolkový prapor

Při oslavách 125. výročí založení SDH v roce 2000 nám nepřálo počasí. Sjelo se dost hostů (zástupci 16 sborů, představitelé Sdružení hasičů Čech a Moravy, Hasičské pojišťovny, zástupci obce). Po společném pochodu městem byl pro deštivé počasí hlavní program přesunut z Bludníku do sokolovny. Slavnostní proslovy měli starosta sboru bratr Kafka a zástupce SHČMS a Informačního hasičského centra Přibyslav bratr Herold.

V roce 1990 zemřel František Svoboda - dlouholetý předseda sboru. Na poslední cestě jej doprovodilo velké množství hasičů z Jimramova a okolí a představitelé okrskových, okresních i vyš­ších orgánů. Zemřeli i další dlouholetí členové sboru: V roce 1989 zemřel František Kubík, v roce 1992 František Bartoš, v roce 1996 zemřeli Alois Čupr a František Mach, v roce 1997 Oldřich Buchta, v roce 1999 při dopravní nehodě Bohumil Neděla a a Jiří Šenkýř (oba ve věku 48 let, v roce 2000 Miloslav Karafiát a František Brychta.

Materiální vybavení sboru: automobilová cisternu CAS 16 (v r. 1992 provedena oprava karoserie a lakování), dopravní vozidlo DA 12 (AVIA), pří­věsná stříkačka PPS 12 a terénní vozidlo GAZ. V roce 1999 dostal sbor do užívání zásahové vozidlo CAS 25 – RTPH (po generální opravě z HZS Žďár). Nahradila tu původní v horším stavu.

Zásahy:

16. května 1990 zasahoval náš sbor při havárii vojenského letadla u Strachujova.

Povodeň 1997
Povodeň 1997
Povodeň 1997
Povodeň 1997

Rok 1997 byl poznamenán velikou povodní na Moravě. Povodeň, jakou nikdo nepamatoval, byla po 5. červenci 1997 i v Jimramově. Naši členové spolu s ochotnými občany a hasičskými jednotkami z Bystřice n. P., Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě pomáhali při zachraňování majetku i lidí. Stavěli ochranné hrázky z pytlů s pískem, v ohrožených místech odčerpávali vodu, pomáhali při evakuaci občanů. Po povodni odčerpávali vodu ze sklepních místností a zatopených studní. Za obětavou práci v této mimořádné situaci bylo SDH Jimramov uděleno Čestné uznání starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Na členské schůzi 14. srpna poděkovali členům SDH také přednosta Okresního úřadu Žďár J. Teplý, velitel Záchranného sboru D. Ryba a za zastupitelstvo obce starosta Jan Keller.

23. srpna 1998 hořelo na Benátkách u Krištofů čp. 12. Tam museli hasiči zasáhnout naplno s třemi proudy. K požáru došlo po sváření rozvodů plynového topení. Střecha domku musela být zcela rekonstruována.

28. června 2000 po poledni vypukl požár domku p. Rudolfa Chrištofa Jimramov čp. 16 na náměstí (údajně postaven v r. 1593, dnešní úprava z r. 1870). Majitel při opravě střechy v zadní části usedlosti použil letovací lampu a vznítila se lepenka. Nejprve se snažil ložisko uhasit vlastními silami, ale požár se rychle šířil. Přes rychlý příjezd místních hasičů se požár rychle rozšířil na půdní části celého domu a plameny šlehaly vysoko nad střechu. Na zásahu se podílelo jedenáct hasičských sborů včetně profesionálních jednotek z Bystřice nad Pernštejnem, Žďáru nad Sázavou a Poličky. Hlavně se zasahovalo pomocí cisternových stříkaček, jimramovští hasiči použili také PS 12, která byla umístěna u řeky. Do půdních prostor a dvora mohli hasiči jen s dýchacími přístroji. Oheň úplně zničil střechu. Jen díky dobrým klenutým stropům nedošlo prohoření do obytných částí. Hasiči se hlavně snažili uchránit sousední domy - Panský dům (majitel p. Šafrová) a domek čp. 200 pana J. Ondry.

Požár u Chrištofů na náměstí
Požár u Chrištofů na náměstí

V roce 1996 měl sbor 52 členů z toho 8 žen. Mladí hasiči měli 14 členů (chlapci i dívky).

Členové sboru v roce 1995
Členové sboru v roce 1995
Mladí hasiči v roce 1995
Mladí hasiči v roce 1995

V soutěži Plamen se družstvo umisťuje v první třetině startujících.

Funkcionáři:

Starosta: Jiří Semerád - do r. 1991, Bohumil Neděla - od r. 1991, Ladislav Kafka od r. 1999 velitel: Zdeněk Bureš do roku 2000, Roman Konvalinka od r. 2000, jednatel: Zdeněk Veselý, pokladník: D. Vlčková.

Sborovou kroniku vedl František Brychta.

Vyznamenání:

Ke 120. výročí založení byl sbor vyznamenán medailí Za mimořádné zásluhy.

Vysokým hasičským vyznamenáním - řádem sv. Floriána byl v roce 1995 vyznamenán Karel Šindler a v roce 2000 Zdeněk Veselý.

1. července 2000 byli zástupci našeho sboru pozváni do Žďáru nad Sázavou na zasedání 2. sjezdu Sdružení hasičů ČMS a slavnostně zde přijali za úspěšnou dlouhodobou práci Čestný prapor SHČMS.

Po převzetí Čestného praporu SHČMS 1. 7. 2000
Po převzetí Čestného praporu SHČMS 1. 7. 2000

Úspěchy v soutěžích:

1989 muži 1. místo okrsek, 10. v okrese, soutěžily i ženy.

muži 2. místo okrsek

1993, žáci 2. v Plamenu

1994, žáci 1. v okrsku,

1996, žáci 1. okrsek

Okrsková soutěž 1995
Okrsková soutěž 1995

1997 muži 1. místo v okrsku, 3. v okrese, žáci 1. v okrsku, 4. místo v soutěži Plamen

1998 žáci 1. v okrsku, Plamen pátí, pohár za třetí místo v soutěži disciplin CTIF.

1999 muži 2. místo v okrsku a 2. místo v okrese. žáci 2. v okrsku, 5. v Plamenu

2000 muži 1. v okrsku, 4. v okrese, žáci 7. místo v Plamenu.

Mladí hasiči  v roce 1999
Mladí hasiči v roce 1999