Roky 1945 - 1960

11.03.2023

 Po osvobození se činnost hasičského sboru rozvíjela jen zvolna. Muži práce schopní měli pracovní povinnosti nařízené MNV při odklízení válečného materiálu a techniky, kterého v Jimramově zanechala ustupující německá armáda velké množství. Byla také pracovní povinnost při pomoci místní posádce Rudé armády. Pohoto­vost hasičů se však udržovala a také museli zasahovat při drob­ných požárech. Počet členů klesl na 40 mimo jiné proto, že někte­ré rodiny odešly osídlovat pohraničí (1947). První valná hromada se konala až v roce 1946. Na ní byli potvrzeni dosavadní funkcio­náři (starosta Rybář a náčelník Antes). Zajištění sboru v techni­ce bylo dobré, ale horší to bylo s výstrojí. Teprve v roce 1948 bylo zakoupeny uniformy.

Po změnách v roce 1948 byla provedena územní reorganizace a Jimramov byl přiřazen k českému okresu Polička. Sbor dobrovol­ných hasičů byl přejmenován na ZO Československého svazu požární ochrany, který byl jako společenská organizace začleněn do Národ­ní fronty. Požárníci se od té doby zapojovali do akcí NF (oslavy, pietní akce, prvomájové průvody, schůze, volby, brigády atd.).

1. máj 1960
1. máj 1960

Přesto byla práce požárníků i v této době vedena hlavně myšlenkou pomoci a chránit a v ČSPO se sdružovali občané bez rozdílu poli­tického a náboženského přesvědčení.

Velmi aktivní byli požárníci v letech 1957 - 1960, kdy se ut­vořila skupina nadšenců (Fr. Svoboda, Antonín Bradáč, Karel Šind­ler, Ladislav Jun, Josef Menšík, Fr. Brychta a další), kteří strhli ostatní k poctivé hasičské práci, vzorné údržbě techniky a práci pro obec. Bývali úspěšní v soutěžích na poličsku a umís­ťovali se na předních místech. Za dobrou práci byla organizace vyznamenána předáním standarty krajského výboru ČSPO v Pardubi­cích v r. 1957.

Standartu převzali Karel Šindler a Ladislav Jun
Standartu převzali Karel Šindler a Ladislav Jun

Karel Šindler byl členem okresního výboru ČSPO v Poličce. V letech 1954 - 1959 byla také utvořena dvě žákovská družstva, která jak v jednotlivcích, tak i v družstvech byla ús­pěšná v soutěžích mladých požárníků (např. v roce 1957 vyhráli okresní soutěž mladých požárníků v Jedlové). V roce 1954 bylo ně­kolik žáků za odměnu ve stanovém táboře na Baldě u Poličky. Počet dospělých požárníků, který v těchto letech byl kolem 30, začal vzrůstat.

Mladí požárníci v roce 1959, vedoucí Karel Šindler
Mladí požárníci v roce 1959, vedoucí Karel Šindler

V roce 1959 bylo po větší poruše z výzbroje vyřazeno hasič­ské auto Astro Daimler a stříkačka Smejkal z r. 1940, která byla předána jinému sboru. Sbor totiž dostal k užívání nové požární auto - skříňovou Tatru 805, kompletně vybavenou hasičskou techni­kou s PS 8.

Nové požární auto a ti, co měli z něj největší radost: V. Flesar, F. Mach, J. Menšík, Z. Veselý, F. Svoboda, K. Šindler a ...
Nové požární auto a ti, co měli z něj největší radost: V. Flesar, F. Mach, J. Menšík, Z. Veselý, F. Svoboda, K. Šindler a ...

Požárníci zasahovali jen při menších požárech v místě a oko­lí (statek v Jimr. Pavlovicích) a při povodních. Často se cviči­lo. Po vzoru svých předchůdců se svolávali signálem trubkou ke cvičení v neděli ráno. Vzorně udržovali techniku. Chyběla lepší zbrojnice. Nové pož. vozidlo muselo zatím garážovat v zámku.

Funkcionáři:

Předsedové: F.J. Rybář do 1954, František Samek 1954 - 1955, Alois Peňáz 1955 - 1957, František Svoboda od r. 1957

Velitelé: Karel Antes do r. 1954, Alois Peňáz 1954 - 1957, Karel Šindler 1957 - 1960